Revízie elektrických zariadení


Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických elektrických zariadení

Vykonávame východiskové a pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. v objektoch triedy A. Účelom odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavka bezpečnosti sa považuje za splnenú, ak elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem.

Východisková revízia: Nové elektrické zariadenie je možné uviesť do prevádzky len vtedy, ak bol ich stav z hľadiska bezpečnosti overený východiskovou OPaOS.
Pravidelná revízia: Prevádzkované elektrické zariadenia, musia byť pravidelne revidované v stanovených lehotách.

Na základe zákona č. 124/2006 Z.z. je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch revízie a kontroly elektrických zariadení a spotrebičov.

OPaOS elektrického ručného náradia

Podľa STN 33 1600 vykonávame OPaOS ručného náradia, v tejto norme sú uvedené aj lehoty týchto OPaOS, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Skupina Náradie – triedy ochrany Najmenej raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace

Skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne)
Skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne)
Skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšie ( viac ako 250 prevádzkových hodín za rok)

OPaOS elektrických spotrebičov

Podľa STN 33 1610 vykonávame OPaOS elektrických spotrebičov. Spotrebiče sú v tejto norme rozdelené do 5 skupín podľa ich použitia:

Skupina A – spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalším užívateľom
Skupina B – spotrebiče používané vo vonkajškom prostredí (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach a pod.)
Skupina C – spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch
Skupina D – spotrebiče používané vo verejne priestupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
Skupina E – spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

Lehoty OPaOs pre jednotlivé skupiny sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Skupina elektrických spotrebičov Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče Neprenosné a pripevnené spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 6 mesiacov
C pred použitím 1 x za 6 mesiace pred použitím 1 x za 12 mesiace pred použitím podľa STN 33 1500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiace 1 x za 3 mesiace podľa STN 33 1500
E 1 x za mesiac 1 x za 24 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x za 24 mesiace 1 x za 12 mesiacov podľa STN 33 1500

OPaOS bleskozvodov

Podľa STN EN 62305-1, STN EN 62305-2, STN EN 62305-3, STN EN 62305-4, STN 33 1391 vykonávame OSaOS bleskozvodov, ktoré chránia zariadenia pre nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny. Podľa STN EN 62305-3 sú určené lehoty OPaOS v závislosti na úrovni ochrany objektov a sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Úroveň ochrany Vizuálna kontrola (rok) Úplná revízia (rok) Kritické systémy úplná revízia (rok)
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1

OPaOS elektrickej inštalácie

Predmetom tejto OPaOS je preukázanie bezpečno-technických požiadaviek elektrickej inštalácie. Kontrolujú a skúšajú sa rozvádzače, prípojkové skrine, zásuvkové a svetelné obvody a ostatné súvisiace elektrické zariadenia a tieto musia vyhovovať požiadavkám STN 33 1500,STN 33 2000-6.
Lehoty OPaOS sú stanovené vyhláškou MPSVaR 508/2009 Z.z. nasledovne :

Podľa druhu objektu a zariadení:

P.č. Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)
1 murovaná obytná a kancelárska budova 5
2 škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie,rekreačne stredisko 3
3 výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50m a pre inú budovu väčšia ako 30m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb , napríklad kultúrne a športové zariadenia, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy 2
4 objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C,D,E a F 2
5 pojazdný a prevozný prostriedok 1
6 dočasná elektrická inštalácia 0,5

Podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia:

Vonkajšie vplyvy Druh prostredia Lehota
(roky)
AA4 základné 5
AA5 normálne 5
AA1 až AA3 studené 3
AA6 horúce 3
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 % vlhké 3
AD3 až AD8 mokré 1
AF3 so zvýšenou koróznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou koróznou agresivitou 1
AE5 a AE6 prašné s nehorľavým prachom 3

Pri určovaní lehoty OPaOS sa určí kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v predchádzajúcich dvoch tabuľkách.